Mesafeli Satış Sözleşmesi

Madde 1 - TARAFLAR

İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (bundan sonra "SÖZLEŞME" olarak anılacaktır) aşağıdaki Satıcı (bundan sonra "SATICI" olarak anılacaktır) ve Alıcı (bundan sonra "ALICI" olarak anılacaktır) arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde imzalanmıştır.

1.1 - SATICI

Kınıklı Mahallesi Hüseyin Yılmaz Caddesi No:67 Pamukkale Teknokent B Blok 107 Pamukkale/Denizli adresinde mukim Benosso İnternet Yazılım ve Bilgi Teknolojileri Anonim Şirketi unvanlı şirkettir.

1.2 - ALICI

Adı Soyadı:_____ TC Kimlik/Pasaport Numarası:_____ Adres:_____

Madde 2 - TANIMLAR

İşbu sözleşmenin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler karşılarındaki yazılı açıklamaları ifade edeceklerdir.

BAKAN: 
Gümrük ve Ticaret Bakanı’nı,
BAKANLIK:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nı,
KANUN:

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,
YÖNETMELİK:
Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni (RG:27.11.2014/29188)
HİZMET:
Bir ücret veya menfaat karşılığında yapılan ya da yapılması taahhüt edilen mal sağlama dışındaki her türlü tüketici işleminin konusunu ,
SATICI:
Ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye mal sunan veya mal sunan adına veya hesabına hareket eden şirketi,
ALICI:
Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,
SİTE:
SATICI’ya ait internet sitesini,
SİPARİŞ VEREN: Bir mal veya hizmeti SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden talep eden gerçek ya da tüzel kişiyi,
TARAFLAR:
SATICI ve ALICI’yı,
SÖZLEŞME:
SATICI ve ALICI arasında akdedilen işbu sözleşmeyi,
MAL:
Alışverişe konu olan taşınır eşyayı ve elektronik ortamda kullanılmak üzere hazırlanan yazılım, ses, görüntü ve benzeri gayri maddi malları ifade eder.

Madde 3 - SÖZLEŞMENİN KONUSU

3.1 - İşbu Sözleşme, ALICI’nın, SATICI’ya ait internet sitesi üzerinden elektronik ortamda kullanıcı adı ve/veya e-mail adresi ve şifre ile kullanacağı hizmet ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler.

3.2 – Satış fiyatları Site üzerinden ilan edilen listeler ile belirlenmektedir. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

3.3 - İş bu sözleşmeyi kabul etmekle ALICI, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

Madde 4 - TESLİM ALAN KİŞİ BİLGİLERİ

Teslim Edilecek Kişi: _____
Teslimat Adresi: _____
Telefon: _____
E-posta: _____

Madde 5 - SİPARİŞ VEREN KİŞİ BİLGİLERİ

Siparişi Veren Kişi: _____
Siparişi Veren Kişinin Adresi: _____
Siparişi Veren Kişinin Telefonu: _____
E-posta Adresi veya Kullanıcı Adı: _____

Madde 6 - SÖZLEŞME KONUSU HİZMET BİLGİLERİ

6.1 – ALICI’ya sunulan hizmetin temel özellikleri SATICI’ya ait www.skyie.net internet sitesinde yayınlanmakta olup sistem hizmet üzerine yazılım olduğundan fiziki herhangi bir ürün ALICI’ya gönderilmemektedir.

6.2 - Kampanya süreçlerinde hizmetin özellikleri kampanya sürecinde geçerli olacak şekilde değişebilmektedir.

6.3 - Sözleşme konu olan hizmetin satış fiyatına tüm vergiler dâhil değildir.

Madde 7 - GENEL HÜKÜMLER

7.1 - ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde bildirilen sözleşme konusu hizmetin temel niteliklerini, satış fiyatını ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli onayı verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.2 - SATICI, sözleşme konusu hizmeti her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine göre sağlam, standartlara uygun bir şekilde doğruluk ve dürüstlük kuralları çerçevesinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3 - SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve aynı fiyatta farklı bir hizmet sunabilir

7.4 - SATICI, sipariş konusu hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.5 - ALICI, Sözleşme konusunu hizmetin ALICI veya ALICI’nın bildirdiği kişi ve/veya kuruluş tarafından kullanıma açılmasından sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu bedelin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu hizmetin kendisine kullandırılmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.6 - ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’nın nakit ile yaptığı ödemelerde, sipariş tutarı 14 gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. ALICI’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, sipariş tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.7 - SATICININ, ALICI tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, SMS, telefon görüşmesi ve diğer yollarla iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer sebeplerle ALICI’ya ulaşma hakkı bulunmaktadır. ALICI, işbu sözleşmeyi kabul etmekle SATICI’nın kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

7.8 - ALICI, SATICI’ya ait internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin gerçeğe uygun olduğunu, SATICI’nın bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı olması nedeniyle uğrayacağı tüm zararları, SATICI’nın bildirimi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

7.9 - ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran ALICI’ya aittir.

7.10 - ALICI, SATICI’ya ait internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının maddi ve manevi haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, ALICI başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) işlemlerde bulunamaz.

7.11 - SATICI’ya ait internet sitesinin üzerinden, SATICI’nın kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler ALICI’ya yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememekte ve Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir garanti niteliği taşımamaktadır.

7.12 - İşbu sözleşme içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden ALICI, işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, SATICI’nın bu ihlallerden dolayı hiçbir sorumluluğu bulunmadığını kabul ve taahhüt eder. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, SATICI’nın ALICI’ya karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

Madde 8 - CAYMA HAKKI

8.1 - ALICI tarafından cayma hakkı SATICI'ya bildirmek şartıyla sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 14 (on dört) gün içerisinde geçerlidir.

8.2 - Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.
8.3 - Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması şarttır.

8.4 - ALICI’ nın kurumsal bir şirket olması halinde, cayma hakkının kullanması üzerine iade faturası düzenleyip SATICI’ya göndermesi gerekmektedir. Faturası kurumsal şirket adına düzenlenen sipariş iptalleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.

8.5 - SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde toplam bedeli ve ALICI’yı borç altına sokan belgeleri ALICI’ ya iade etmek ve 20 günlük süre içerisinde hizmeti iade almakla yükümlüdür.

8.6 - Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından verilen promosyon, indirim, kampanya ve benzeri indirimler iptal edilir.

Madde 9 - TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLARI

9.1 - ALICI, ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü takdirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
9.2 - Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder

Madde 10 - YETKİLİ MAHKEME

İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, Kanunda belirtilen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır.

Madde 11 - YÜRÜRLÜK

ALICI, Site üzerinden ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.